A SZOLGÁLTATÁS SZABÁLYZATA

I Általános rendelkezések

1. Az üzlet tulajdonosa PIONART Grzegorz Sztobryn cég, székhelye: ul. Gen. Bora-Komorowskiego 18, 41-814 Zabrze, mely be van jegyezve a Gazdasági Tevékenységek Központi Nyilvántartás és Információ jegyzékébe.

2. PIONART kereskedelmi irodájának címe: ul. Magazynowa 8, Zabrze 41-807. A fenti cím egyben a PIONART levelező címe.

3. PIONART honlapján található információ nem minősül ajánlatnak a Polgári Törvénykönyv értelmében, hanem a szerződéskötésre való meghívást jelenti. A Vevő az internetes üzletben történő megrendeléskor az adott áru vásárlására vonatkozó ajánlatot tesz a termék leírásában és a jelen szabályzatban meghatározott feltételek mellett.

4. Megrendelés interneten keresztül - PIONART honlapján (internetes üzletben) vagy elektronikus posta útján lehetséges az alábbi címen: sklep@pionart.pl.

5. Az árak lengyel zlotyban kerülnek megadásra és magukban tartalmazzák az ÁFA-t. Az ár nem foglalja magában a szállítás/küldemény költségeit.

6. Vevő általi megrendeléskor a termék mellett szereplő ár kötelezőnek minősül.

7. PIONART fenntartja az internetes üzletben lévő termékek árának módosítására, új termékek bevezetésére, promóciós akciók indítására és visszahívására, ill. azok módosítására vonatkozó jogát.

8. A szerződéskötés időpontja a Vevői megrendelésnek PIONART általi visszaigazolása.

9. Minden teljesített megrendeléshez ÁFA-s számla kerül kiállításra.

II A termékek rendelkezésre állása

1. Az üzletben kínált termékek rendelkezésre állnak PIONART raktárán.

2. Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, az erre vonatkozó információ megjelenik a termék mellett az üzlet honlapján.

3. Különleges esetben, ha a termék nem áll rendelkezésre, PIONART haladéktalanul tájékoztatja erről a Vevőt elektronikus postával vagy telefonon.

4. Különleges esetnek minősül:

akció keretében felajánlott termékkészlet kimerült, várakozás szükséges a gyártási ciklus késedelme folytán.

5. Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, a Vevő dönti el, hogy a megrendelést részben kívánja teljesíteni (hiányzó termékek nélkül), vagy azt teljes egészében visszavonja.

III Szállítási idő

1. Tekintettel az üzletben értékesített termékek nagyságára és súlyára, a szállítási időt egyénileg határozzák meg a Vevő minden megrendeléséhez.

IV Fizetési módok

1. Következő fizetési módokra van lehetőség:

- előfizetés a PIONART bankszámlájára

- készpénz, személyes átvétel esetén

- készpénz, PIONART szállítóeszközével történő szállítás esetén

- utánvéttel, futárpostai küldemény esetén.

1. Előfizetés esetén a járandóságot az alábbi bankszámlára kell befizetni: ING Bank Śląski 02 1050 1588 1000 0022 9092 8122.

V Küldemény

1. Tekintettel az üzletben értékesített termékek nagyságára és súlyára, a küldemény formáját egyénileg határozzák meg a Vevő minden megrendeléséhez.

2. A megrendelt termékek a Vevőhöz futárcég, fuvarozó cég közreműködésével, vagy saját szállítóeszköz segítségével leszállíthatók. Lehetséges a Vevő általi személyes átvétel is.

3. A szállítási költség kiszámítása és annak a Vevő részére jóváhagyás céljából való bemutatása haladéktalanul történik.

VI A megtett megrendelések módosítása és lemondása

1. A Vevő jogosult az adott megrendelésről lemondani, ha az még nem került teljesítésre.

2. A megrendelés lemondható elektronikus postával vagy telefonon.

3. Amennyiben a Vevő lemond a megrendelésről, PIONART haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti az összes, a Vevő által vásárolt áruk címén befizetett összeget.

VII Szerződéstől való elállás joga és a vásárolt áru visszaszolgáltatása

1. A természetes személynek minősülő Vevő és a gazdasági vagy szakmai tevékenységgel közvetlenül nem kapcsolatos – Fogyasztói – vásárlás esetén a szerződéstől való elállás jogát a fogyasztói jogokról szóló, 2014. május 30-án kelt Törvény szabályozza.

2. A Vevő indokolás nélkül jogosult a szerződéstől elállni 14 napon belül:

- a vásárolt áruk Vevő vagy általa megjelölt harmadik személy általi átvételétől számítva,

- az utolsó áru átvételétől számítva – ha a megrendelések teljesítése és szállítása részekben történik.

1. Szerződéstől való elállás céljából az erre vonatkozó nyilatkozatot kell tenni:

- írásban, a honlapon a szabályzat alatt lévő, a szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozat-minta felhasználásával, amit ajánlott levélben PIONART címére kell megküldeni,

- elektronikus postával úgy, hogy az üzenet kifejezetten tartalmazza a nyilatkozatot, ill. a fenti minta felhasználásával, amit az üzenethez kell csatolni.

1. Amennyiben PIONART megkapja a Fogyasztó nyilatkozatát a szerződéstől való elállásról, ezt haladéktalanul igazolja a Vevő felé, a nyilatkozat formájával megegyező módon.

2. Fogyasztó szerződéstől való elállása esetén a szerződés nem minősül megkötöttnek, a Fogyasztó pedig mentesül az áruk vásárlásából adódó bármilyen kötelezettség alól.

3. A Fogyasztó köteles az árukat haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül a PIONART kereskedelmi irodájának címére visszaszolgáltatni.

4. A Fogyasztó viseli az áruk visszaszolgáltatásával közvetlenül kapcsolatos költségeket.

5. Az áruk Fogyasztó általi visszaszolgáltatása esetén a PIONART haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti az összes, a Vevő által vásárolt áruk címén befizetett összeget, beleértve az áruk szállítási költségét is. Amennyiben a Vevő a legolcsóbb leszállítási módtól eltérő szállítási módot választ, a szállítási költségek visszatérítése a legolcsóbb rendes szállítási költségre korlátozott. A visszafizetés határideje az áruk visszavételének vagy a Vevő általi feladás igazolásának napján veszi kezdetét – attól függően, mi következik be előbb.

6. A Vevő felelősséggel tartozik az áru olyan értékcsökkenéséért, mely olyan használatnak a következménye, ami túllép a dolog jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges módon.

VIII Reklamációk

1. PIONART köteles a Vevő részére hibamentes árut leszállítani.

2. Az internetes üzletben található valamennyi áru hibamentes.

3. Abban az esetben, ha a leszállított áru mégis hibásnak (szerződésnek nem megfelelő) bizonyul, a Vevő reklamációt jogosult benyújtani, melyben kéri:

- az ár leszállítását vagy megküldi a szerződéstől való elállására vonatkozó nyilatkozatát, kivéve ha PIONART haladéktalanul és a Vevő számára felesleges kényelmetlenségek nélkül kicseréli az árut hibamentes árura vagy megszűnteti a hibát azzal, hogy a Vevő nem jogosult a szerződéstől elállni, ha a hiba nem lényeges; Fogyasztó (VII. par., 1. bek.) a PIONART által felajánlott hibaelhárítás helyett kérheti az áru cseréjét hibamentes árura vagy az árucsere helyett kérheti a hiba elhárítását kivéve, ha az áru a szerződésnek megfelelő állapotba hozatala a Fogyasztó által kiválasztott módon nem lehetséges vagy aránytalan költséggel járna a PIONART által felajánlott módszerhez képest,

- kérheti az áru cseréjét hibamentes árura vagy a hiba elhárítását, ilyen esetben PIONART köteles a hibás árut hibamentes árura kicserélni vagy a hibát ésszerű időben elhárítani a Vevő számára felesleges kényelmetlenségek nélkül kivéve, ha az áru a szerződésnek megfelelő állapotba hozatala a Fogyasztó által kiválasztott módon nem lehetséges vagy aránytalan költséggel járna a másik lehetséges módszerhez képest.

1. A reklamáció írásban benyújtható ajánlott levél vagy elektronikus posta útján.

2. Amennyiben a reklamációban megadott információk hiányosak és lehetetlenné teszik a reklamáció elbírálását, PIONART haladéktalanul felhívja a Vevőt hiánypótlásra a megjelölt körben.

3. Minden reklamáció haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül kerül elbírálásra (minden szükséges információ birtokában), a Vevő számára felesleges kényelmetlenségek nélkül.

4. A reklamáció elfogadása esetén PIONART teljesíti a Vevő kívánságát a Vevőt megillető jogokkal összhangban.

5. A Vevői kérés teljesítésére a hibamentes áru PIONART általi átvétele után kerül sor. Az árut a PIONART kereskedelmi irodájának címére kell visszaszolgáltatni. A Vevői kérés teljesítése során PIONART figyelembe veszi és megtéríti a hibás áru visszaszolgáltatásának költségeit.

Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, PIONART haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszafizet minden összeget, melyet a Fogyasztó befizetett a vásárolt áruk címén, beleértve az áruk szállításának költségeit.

IX Garancia

Az üzletben rendelkezésre álló árukra a jelen szabályzat mellékletét képező Garanciajegy szerinti garancia érvényes.

X Adatvédelem

A Vevő hozzájárul a megrendeléskor megadott személyes adatainak kezeléséhez és tárolásához a megrendelés teljesítése és esetleges vásárlás utáni kiszolgálás céljából.

A megrendeléskor megadott személyes adatok felhasználása a megrendelés teljesítése és esetleges vásárlás utáni kiszolgálás céljából történik, hacsak a Vevő nem tiltakozik ellene.

A Vevő személyes adatait nem adják át más gazdasági szereplők részére, kivéve azokat, melyek esetében erre a megrendelés teljesítéséhez van szükség.

A személyes adatok védelme az adatvédelemről szóló, 1997. augusztus 29-én kelt törvénynek megfelelően történik oly módon, mely lehetetlenné teszi a harmadik személyek általi hozzáférést.

A Vevő jogosult a személyes adataiba betekinteni, azokat helyesbíteni, frissíteni, valamint kérheti azok a PIONART vevői adatbázisból való törlését.

TÁJÉKOZTATÁS A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRÓL

A szerződéstől való elállás joga

Ön jogosult a szerződéstől indokolás nélkül 14 napon belül elállni.

A szerződéstől való elállás határideje lejár 14 nappal azután, hogy:

- a dolog az Ön birtokába került vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő személy birtokába került,

- az utolsó dolog az Ön birtokába került vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő személy birtokába került,

- az utolsó rész vagy tétel az Ön birtokába került vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő személy birtokába került.

A szerződéstől való elállás jogának gyakorlásához tájékoztatnia kell bennünket – PIONART – a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről, ajánlott levélben az alábbi címre: ul. Magazynowa 8, 41-807 Zabrze vagy elektronikus postával (cím: sklep@pionart.pl).

Igénybe veheti a szerződéstől való elállásra vonatkozó minta nyomtatványt, ami azonban nem kötelező.

A szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatát azonos módon haladéktalanul visszaigazoljuk.

A szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő betartásához elegendő, ha megküldi a szerződéstől való elállásra vonatkozó információt a szerződéstől való elállásra vonatkozó határidő lejárta előtt.

A szerződéstől való elállás következményei

A jelen szerződéstől való elállás esetén visszafizetjük Önnek az összes kapott összeget, ebben a dolog szállítási költségeit (kivéve az Ön által kiválasztott, az általunk kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módból eredő plusz költségeket) haladéktalanul, de minden esetben legkésőbb 14 napon belül attól az időponttól számítva, amikor értesültünk az Ön a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. Az összegek visszafizetése az eredeti tranzakcióban alkalmazott fizetési móddal azonos módon történik, hacsak Ön kifejezetten nem járult hozzá más megoldáshoz; minden esetben a visszáruval kapcsolatban Ön nem visel semmilyen további költséget.

A visszafizetést felfüggeszthetjük a dolgok visszaszolgáltatásáig vagy a visszaküldésre vonatkozó bizonylat átadásáig, attól függően, mi következik be előbb.

A dolgot kérjük haladéktalanul, de legfeljebb 14 napon belül visszaküldeni vagy visszaszolgáltatni attól a naptól számítva, amikor tájékozott bennünket a jelen szerződéstől történő elállásáról. A határidő betartott, ha a dolgot 14 nap lejárta előtt küldik vissza.

A dolog visszatérítésének közvetlen költségeit Önnek kell viselnie.

Ön csak akkor felelős a dolog értékcsökkenéséért, ha az a dolog jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges módtól eltérő használati módból adódik.